Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2359 c94f
7970 7006
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
7203 b954 500
Reposted fromdeviate deviate viaKapelusznica Kapelusznica
3199 19f4 500
tak to zamaszyście pozaznaczałam, że chyba mnie dotknęło
Reposted fromKACHA KACHA viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
1062 5753 500
2891 be46
9840 e0a7 500
4139 0554
Reposted fromzenibyja zenibyja viafallenangel69 fallenangel69
Ta słodka agonia Te słodkie rozkosze Dzikie rządzę, euforia Kocham to i nie znoszę Znów mamy się ku sobie Kochankowie: Romeo i Julia To o mnie, o tobie opowieść jest smutna
— Rozbojnik Alibaba
Znowu patrzę na nie swój sufit Ale tym razem spałem sam Znowu będzie ciężko na wieczór wrócić Ogarnąć to puste mieszkanie Świat których chyba wybrałem świadomie
— Bonson
5291 a6d2
Reposted frombezzznieczulenia bezzznieczulenia viataroo taroo
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viataroo taroo
7020 ef6f
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
4576 bc6c 500
8258 5e31 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viataroo taroo
7145 964e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viablood blood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl